Meilerplan / Holzkohle

siehe Pos.23
Meilerplan / Holzkohle

                                                  
Text der Tafel 8